Strefa klientaSprawdź zamówienie

 

Regulamin Carfast.pl w zakresie najmu samochodów obowiązuje od 06-07-2016

 

Wstęp

1. Niniejszy Regulamin - (zwany dalej Regulaminem) został wydany przez Life Style Adrian Drubkowski NIP: 599-297-65-04.

2. Regulamin określa warunki wynajęcia samochodów osobowych i dostawczych w umowach zawieranych przez Life Style Adrian Drubkowski zwanym dalej Wynajmującym.

3. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a. Użytkowniku – oznacza to osobę fizyczną wskazaną w umowie najmu jako upoważniona do prowadzenia samochodu w imieniu Najemcy.

b. Dodatkowym kierowcy – oznacza to osoby wskazane przez Najemcę jako upoważnione do prowadzenia samochodu w imieniu Najemcy w Wykazie Kierowców przedstawionym Wynajmującemu.

 

Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem

5. Najemcą samochodu i/lub osobą upoważnioną do kierowania samochodem może zostać:

5.1. Osoba fizyczna, która:

a. przedłoży ważny dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowca - ważny paszport,

b. przedłoży ważne co najmniej od roku prawo jazdy, uprawniające do jazdy na terytorium Polski, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 17,

c. przedstawi aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek lub upoważnionych do występowania w imieniu firmy/spółki,

d. ukończyła 21 lat - klasy samochodów: A, B

e ukończyła 23 lata - klasy samochodów: C

f. ukończyła 25 lat- klasy samochodów: D, SUV, SUV+

5.2. Osoba prawna, która:

a. przedłoży aktualny KRS,

b. przedłoży umocowanie do zawarcia umowy najmu przez osobę spełniającą wymagania określone w pkt 5.1. lit. a, b, d,e,f.

6. Najemca przejmuje całą odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu odebrania go przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego.

7. Do kierowania samochodem uprawnieni są wyłącznie Najemca, Użytkownik i Dodatkowi kierowcy.

 

Zawarcie umowy oraz rezerwacja poprzez formularz internetowy

8. Przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie:www.carfast.pl Najemca dokonuje rezerwacji pojazdu.

9. Po złożeniu rezerwacji poprzez formularz Najemca otrzyma potwierdzenie na wskazany adres e-mail. Umowa najmu zostaje zawarta po pozytywnym sprawdzeniu danych Najemcy i wyrażeniu zgody Wynajmującego na zawarcie umowy najmu pojazdu.

10. Warunkiem przyjęcia rezerwacji do realizacji przez Wynajmującego jest:

a. zaakceptowanie przez Klienta aktualnego Regulaminu dostępnego na stronie: www.carfast.pl,

b. spełnienie warunków przewidzianych w pkt 5 niniejszego regulaminu,

c. złożenie zamówienia co najmniej 24 godzin przed planowanym czasem odbioru samochodu,

11. W razie braku możliwości dostarczenia przez Wynajmującego pozjazdu zgodnego z rezerwacją, Wynajmujący wynajmie Najemcy pojazd identycznej lub wyższej klasy, z zastosowaniem tej samej stawki cenowej, na którą została złożona rezerwacja. Powyższa zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 

Obowiązki Najemcy

12. Najemca otrzymuje pojazd sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy. Najemca przyjmuje do wiadomości, że samochód jest wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.

13. Najemca otrzymuje samochód czysty i jest zobowiązany oddać go w stanie niezmienionym.

14. Najemca lub osoba kierująca samochodem zobowiązane są używać samochód w sposób określony w umowie oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu samochodu i dodatkowo:

a. zamykania samochodu, włączania urządzeń antykradzieżowych oraz zabezpieczenia poza samochodem dowodu rejestracyjnego i kluczyków samochodu przy każdorazowym wyjściu z samochodu,

b. wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzanie prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł (mijania, drogowych).

c. stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika - podaną w dowodzie rejestracyjnym, protokole zdawczo–odbiorczym oraz przy wlewie paliwa.

15. Koszt paliwa zużytego podczas najmu oraz koszt płynu do spryskiwaczy szyb zawsze pokrywa Najemca.

16. Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granice RP jest zakazane, z zastrzeżeniem pkt 17. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu przewiezionego poza granice Polski ponosi Najemca w całości.

17. Pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego oraz dokonania dodatkowej opłaty możliwy jest wyjazd samochodem do Niemiec. W przypadku, gdy przepisy wymienionego w niniejszym punkcie państwa, do którego samochód zostanie przemieszczony, przewidują wymogi dotyczące samochodu lub jego wyposażenia nieprzewidziane przepisami prawa polskiego, na Najemcy spoczywa obowiązek dostosowania samochodu oraz jego wyposażenia do wymogów prawa tego państwa i poniesienia wynikłych stąd nakładów pieniężnych.

18. Jeżeli Najemca używa samochodu w sposób niezgodny z umową lub z jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób albo gdy samochód zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia.

19. W samochodzie obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz przewożenia zwierząt.

 

Awarie, uszkodzenia, kradzież samochodu

20. Najemca udostępni Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego. W razie nieudostępnienia samochodu do wykonania przeglądu Najemca zostanie obciążony karą umowną zgodnie z pkt 32 lit. M

21. W razie awarii lub niesprawności samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami. W przypadku pozostawienia poza miejscem zwrotu samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy - Najemca ponosi koszt holowania samochodu zgodny z pkt 56. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

22. Najemca nie ma prawa holować wynajętym samochodem innych samochodów.

23. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez skontaktowanie się z Infolinią +48 727481212 oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji. Powiadomienie Wynajmującego o kradzieży samochodu i/lub utracie kluczyków do pojazdu pozwoli Wynajmującemu na zlokalizowanie pojazdu oraz zdalne zablokowanie rozrusznika pojazdu.

24. Wynajmujący, w przypadku awarii i unieruchomienia wynajmowanego samochodu udostępni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W sytuacji gdy samochód zastępczy jest klasy niższej wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.

25. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

a. utraty dowodu rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej i/lub kluczyków od samochodu,

b. uszkodzenia samochodu z winy Najemcy, Użytkownika lub Dodatkowego kierowcy,

c. unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski,

d. aktów wandalizmu oraz szkód parkingowych

 

Zwrot samochodu

26. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód do ustalonego miejsca w umowe najmu i w określonym czasie. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego powoduje naliczenie kary umownej zgodniej z pkt 58.

27. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 59 minut jest bezpłatne. Zwrot samochodu powyżej 59 minut powoduje naliczenie kolejnej doby z zastrzeżeniem pkt 26.

28. Zamiar przedłużenia najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużać najmu bez wniesienia opłaty za przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu i nie dokona opłaty za przedłużenie lub opóźnienie w zwrocie samochodu jest dłuższe niż osiem godzin, samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a Najemca zapłaci za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego korzystania z samochodu karę umowną wg pkt 32 lit. l.

29. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez pisemnej zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z miejsca w jakim znajduje się obecnie pojazd wynajmowany, w takim wypadku Najemca ponosi pełne koszty z tym związane.

 

Odpowiedzialność Najemcy i Kary umowne

30. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, do naprawienia której zobowiązany jest Najemca, w części dotyczącej zobowiązań o charakterze niepieniężnym, następuje przez zapłatę kary umownej określonej w pkt 31 oraz 32 z zastrzeżeniem pkt 35, 36, 37.

31 Wysokość kary umownej uzależniona jest od klasy wynajętego samochodu i wynosi:

- w klasie A- 600 PLN

- w klasie B- 1000 PLN

- w klasie C - 1500 PLN

- w klasie D,SUV, - 2000 PLN

- w klasie SUV+- 3000 PLN

32. Pozostałe kary umowne:

a. utrata, uszkodzenie, zgubienie kluczyka z centalnym zamkiem - 600 PLN

b. utrata, uszkodzenie, zgubienie kluczyka bez centalnego zamka - 400 PLN

c. utrata, uszkodzenie, zgubienie dokumentów samochodu (za wyjątkiem określ. w pkt 37 lit. f) - 500 PLN

d. utrata, uszkodzenie, zgubienie polisy ubezp., tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde) - 200 PLN

e. każdy dzień postoju, spowodowany koniecznością uzupełnienia rzeczy, o których mowa w pkt 32 lit. A,B,C,D -70 PLN

f. złamanie zakazu przewożenia zwierząt - 500 PLN

g. złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie - 500 PLN

h. zwrot brudnego samochodu osobowego - 50 PLN

j. zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku - 300 PLN

h. zwrot brudnego samochodu dostawczego - 100 PLN

k. uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka - 150 PLN

l. bezumowne korzystanie z samochodu - wartość stawki dobowej plus 80 PLN za każdą rozpoczętą dobę

m. utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem - 2500 PLN

n. zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa, o którym mowa w pkt 14 lit. c - 2000 PLN

o. demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego - 2500 PLN

p. wyjazd za granicę bez zgody Wynajmującego (z zastrzeżeniem pkt 16, 17) - 1000 PLN

r. prowadzenie samochodu przez osobę niebędącą Najemcą, Użytkownikiem, Dodatkowym kierowcą - 1000 PLN

s. uszkodzenie lub zaginięcie zestawu głośnomówiącego - 450 PLN

t. zwrot samochodu z trwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku - 2000 PLN

33. Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w przypadku, gdy wysokość szkody przekracza należną karę umowną.

34. Najemca może zostać zwolniony z odpowiedzialności przewidzianej w pkt 16, 27, 30, 31, 32, 33, przedstawiając Wynajmującemu dowody potwierdzające, iż szkoda była następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: pisemne oświadczenie sprawcy zdarzenia lub w razie, gdy sprawca nie jest znany, notatkę urzędową Policji z miejsca zdarzenia, w której zostaną opisane jego okoliczności.

35. Najemca za dodatkową opłatą może wykupić zniesienie odpowiedzialności za szkodę który zmniejsza jego odpowiedzialność za wynajęty samochód, zgodnie z pkt 49.

36. Zniesienie odpowiedzialności za szkodę wymieniony w pkt 35 nie wyłączają odpowiedzialności z pozostałych kar umownych określonych w pkt 32. Zniesienie odpowiedzialności za szkodę wymieniony w pkt 35 może zostać wykupione tylko na cały okres wynajmu.

37. Wykupiona usługa zniesienia odpowiedzialności za szkodę nie zmniejsza odpowiedzialności Najemcy za wynajęty samochód tj. zapisy pkt 35 nie mają zastosowania i Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy powstała ona w wyniku niżej wymienionych okoliczności, za które Najemca ponosi odpowiedzialność:

a. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, bez ważnego prawa jazdy, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

b. uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam,

c. szkoda jest wynikiem jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa,

d. ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,

e. wyjazdu samochodem poza terytorium Polski bez zgody Wynajmującego,

f. niedopełnienia obowiązku zwrócenia dowodu rejestracyjnego i/lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu,

g. niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela od Najemcy, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania,

h. przekroczenie dopuszczalnej prędkości lub ładowności,

i. posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajmu samochodu.

j. uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu zawodach,

38. Najemca pokrywa w pełnej wysokości kary, opłaty autostradowe, opłaty za parkowanie, i inne wynikłe podczas trwania umowy najmu oraz upoważnia Wynajmującego do przekazania właściwym organom danych osobowych wraz z kopią umowy najmu. Wynajmujący poinformuje Najemcę drogą listowną na adres podany w umowie o powyższych kosztach i zastrzega sobie prawo do obciążenia nimi Najemcy oraz opłatą administracyjną zgodną z pkt 53.

39. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania opłat dodatkowych w całości lub w części kary umownej.

 

Opłaty

40. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.

41. Opłaty za wynajem pobierane są z góry według stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji.

42. Wydanie samochodu poza godzinami pracy określonymi w pkt 61 (opłata za obsługę)- 50 PLN

43. Zwrot samochodu poza godzinami pracy określonymi w pkt 61 (opłata za obsługę)- 50 PLN

44. Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony km- 0,40 PLN

45. Zwrot samochodu w innym oddziale- 100 PLN

46. Zwrot samochodu z mniejszą ilością paliwa – koszt brakującego paliwa oraz opłata za uzupełnienie - 50 PLN

47. Wyjazd za granicę za zgodą Wynajmującego, za cały wynajem (z zastrzeżeniem pkt 16, 17)- 80 PLN

48. Podstawienie lub odbiór w granicach miasta, w którym znajduje się punkt wynajmu Carfast - 50 PLN

49. Zniesienie odpowiedzialność Najemcy za szkodą, o których mowa w pkt 35 ( za dobę) - 20 PLN

50 Każdy Dodatkowy Kierowca za każdą dobę najmu- 10 PLN

51. Nawigacja GPS z mapą Polski (za dobę)- 10 PLN

52. Fotelik dla dziecka od 0-18 kg lub 9-36 kg lub 15-36 kg (za cały wynajem)- 50 PLN

53 Opłata administracyjna za obsługę należności lub opłat, o których mowa w pkt 38 - 60 PLN

54. Opłata za rezygnację przez Klienta lub Wynajmującego z wykonania umowy do 48 godzin przed datą rozpoczęcia najmu - 50 PLN

55. Opłata za rezygnację przez Klienta lub Wynajmującego z wykonania umowy na 48 godzin lub mniej przed datą rozpoczęcia najmu - 300 PLN

56. Holowanie samochodu niesprawnego lub uszkodzonego za każdy kilometr, liczone w jedną stronę - 10 PLN

57. Zestaw głośnomówiący za każdą dobę – 10 PLN

58. Podstawienie auta poza granice miasta lub w innym wyznaczonym w umowie najmu miejscu 2 PLN liczone w dwie strony.

 

Obowiązki najemcy średnio i długoterminowego

59. Najemca średnioterminowy tzn od 1 do 3 miesięcy oraz długoterminowego od 4 do 24 miesięcy otrzymuje rabat od ceny standardowej określony w umowie najmu.

60. W przypadku zerwania umowy przed wyznaczonym czasem najmu, Wynajmujący anuluje udzielony rabat a Najemca zobowiązany jest do zapłaty najmu po stawkach standardowych od początku najmowanego pojazdu.

61. Najemca zobowiązany jest do terminowego opłacania faktur przelewowych zgodnie z terminem przesłanych faktur na adres e-mail podany w umowie najmu. W przypadku nieterminowego opłacania faktur Wynajmujący może anulować udzielony rabat i domagać się zapłaty w cenach standardowych od początku najmu.

62. Najemca na prośbę Wynajmującego udzieli informacji na temat samochodu a w szczególności obecnego przebiegu najmowane samochodu.

 

Postanowienia końcowe

63. Punkty wynajmu Life Style Adrian Drubkowski czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00.

64 Wszystkie wymienione w regulaminie oraz na stronie www.carfast.pl ceny zawierają obowiązujący podatek VAT i są cenami brutto.

65 Administratorem danych osobowych jest Life Style Adrian Drubkowski Dane osobowe są przetwarzane przez Life Style Adrian Drubkowski lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji umowy najmu, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Life Style Adrian Drubkowski. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Copyright © 2023 Carfast - wypożyczalnia samochodów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.